Obchodní podmínky

Platné a účinné od 10. srpna 2022

Obchodní podmínky (OP) pro služby poskytované společností Digiadvert s.r.o.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Společnost Digiadvert s.r.o., Rostislavovo náměstí 3043/14, Královo Pole, Brno, 612 00, IČO: 06696775, DIČ: CZ06696775, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 103744/KSBR (dále jen “Dodavatel”) je poskytovatelem služeb v oblasti digitální reklamy a dalších služeb uvedených na stránkách seoconsult.cz.

1.2. Objednatelem je fyzická, či právnická osoba, a to buď přímý zákazník (konečný příjemce služeb), nebo reklamní či mediální agentura, poptávající některou ze služeb Dodavatele (dále jen Objednatel).

Odpojení od reklamních a analytických platforem

1. Úvod

V případě, že Objednatel (fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník, nebo reklamní či mediální agentura) neodebírá žádné služby od Dodavatele, je Objednatel povinen se odpojit od veškerých platforem uvedených v bodě 2.

2. Platformy

Reklamní platformy:

 • Google Ads
 • Facebook
 • Sklik
 • TikTok
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Marketing Miner
 • Collabim
 • Heureka
 • Zboží.cz
 • Favi
 • Glami
 • Biano
 • Google Analytics
 • Google Search Console
 • Merchant Centrum
 • Google Tag Manager
 • Byznys Manager Facebook

3. Způsob odpojení

Odpojení od platforem provede Objednatel.

4. Termín odpojení

Odpojení od platforem provede Objednatel neprodleně po ukončení odběru služeb od Dodavatele.

5. Ochrana dat a soukromí

Odpojení od platforem je nezbytné z důvodu ochrany dat a soukromí Objednatele.

2. ZADÁVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Služby budou Objednateli poskytovány na základě písemné nebo e-mailové objednávky, popřípadě smlouvy. V případě, že jsou služby poskytovány na základě smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, považuje se smlouva za uzavřenou teprve úhradou zálohové (pro-forma) faktury vystavené Dodavatelem. Minimální výše objednávky je 500 Kč bez DPH.

2.2. Objednávka je pro Dodavatele závazná teprve po jejím písemném akceptování. Za písemné akceptování je považováno i akceptování formou e-mailové zprávy. Akceptováním objednávky ze strany Dodavatele nebo provedením úhrady zálohové faktury ze strany Objednatele, pokud se jedná o smlouvu v písemné formě, je mezi stranami uzavřena smlouva o poskytování služeb. Nezbytnou podmínkou k zahájení poskytování služeb je splnění dohodnutých podmínek.

2.3. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli veškeré materiály a podklady potřebné pro poskytování těchto služeb, a to nejpozději 3 pracovní dny před datem začátku poskytování sjednané služby. Během doby mezi uzavřením smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem do ukončení poskytování služeb je Objednatel povinen poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost, která je nutná k řádnému poskytování sjednaných služeb.

2.4. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit poskytování sjednaných služeb v případě, že:

2.4.1. Podklady dodané Objednatelem neodpovídají požadavkům Dodavatele, popřípadě nejsou v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.4.2. Požadované podklady nebyly Objednatelem dodány v dostatečném předstihu, a to nejpozději 3 pracovní dny před počátkem poskytování služby.

2.4.3. Požadavky Objednatele jsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy či etickými pravidly.

2.4.4. Služba, kterou Objednatel požaduje, svou formou, kvalitou nebo obsahem neodpovídá standardům nebo oprávněným zájmům Dodavatele.

2.4.5. Objednatel je v prodlení s úhradou ceny za poskytování sjednaných služeb Dodavatele.

3. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Dodavatel je při plnění smlouvy oprávněn využít služeb a produktů třetích osob (subdodavatelů), za řádné plnění smlouvy však odpovídá tak, jako by smlouvu plnil sám.

3.2. Dodavatel je oprávněn během poskytování služeb postupovat i bez pokynů Objednatele. Má však právo si pokyny Objednatele kdykoli vyžádat. V těchto případech má Dodavatel právo přerušit poskytování sjednaných služeb až do poskytnutí pokynů. Odpovědnost Dodavatele za škodu či nemajetkovou újmu, která vznikla Objednateli, je vyloučena v případě, že Dodavatel postupoval v souladu s pokyny Objednatele.

3.3. Veškerá autorská práva k dílům vytvořeným během plnění této smlouvy patří Dodavateli. Dodavatel poskytuje Objednateli nevýlučnou, nepostupitelnou licenci k užití těchto děl pro vlastní účely Objednatele. V případě, že cena licence není uvedena samostatně v objednávce, popřípadě ve smlouvě, je součástí ceny za poskytování služeb.

3.4. Objednatel uděluje souhlas se zveřejněním jména své firmy, loga, ukázky výsledků činnosti Dodavatele či URL adresy v referencích Dodavatele. Požádá-li Objednatel písemně a z vážných důvodů o vyloučení z referencí, Dodavatel tak učiní.

3.5. Objednatel se při práci s produkty Dodavatele i jeho subdodavatelů zavazuje dodržovat zásady bezpečného užívání informačních technologií. V případě, že dojde k jejich nedodržení, Objednatel ztrácí nárok uplatnit práva z vadného plnění a nemá právo po Dodavateli požadovat případnou náhradu škody nebo nemajetkové újmy.

3.6. Celková odpovědnost Dodavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb Dodavatelem je omezena částkou, odpovídající dvojnásobku ceny těchto služeb (bez DPH). Dodavatel však neodpovídá za ztrátu nebo zkreslení dat, ušlý zisk, ztrátu obchodní příležitosti ani za jakékoli nepřímé nebo následné škody.

3.7. Právo domáhat se náhrady škody, popřípadě nemajetkové újmy bude promlčeno po uplynutí jednoho roku od dne, kdy toto právo mohlo být poprvé uplatněno.

3.8. Nebude-li výslovně sjednán jiný postup, bude Dodavatel poskytovat služby výhradně Objednateli. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za eventuální újmu vzniklou třetím osobám. Budou-li ze strany třetí osoby vůči Dodavateli v souvislosti s poskytováním jeho služeb vzneseny jakékoli nároky, je Objednatel povinen nahradit Dodavateli veškerou škodu včetně případné nemajetkové újmy, která Dodavateli v souvislosti s těmito nároky vznikne.

4. FINANČNÍ PODMÍNKY

4.1. Dodavatel má právo požadovat finanční zálohu, popřípadě platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na účet Dodavatele nejpozději pět pracovních dnů před zahájením poskytování služeb. Pokud platba nebude na účet Dodavatele připsána včas a řádně, nevzniká Dodavateli povinnost službu poskytnout.

4.2. Za řádně uhrazenou se považuje platba, která byla uhrazena na účet Dodavatele ve výši stanovené příslušnou objednávkou nebo smlouvou a pod stanoveným variabilním symbolem.

4.3. Cena služeb je uvedena bez DPH. DPH ve výši dle platných právních předpisů bude připočtena k ceně služeb.

4.4. Doba splatnosti faktur je 14 dní. V případě prodlení s úhradou faktury je Dodavatel oprávněn účtovat Objednateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

5. UKONČENÍ SMLOUVY

5.1. V případě, že chce Objednatel zrušit objednávku a/nebo podepsanou smlouvu, která byla již podepsána, je možné smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou v délce jednoho měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli.

5.2. Odstoupení od smlouvy: V případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou ceny za služby, popřípadě jiné platby nebo s dodáním potřebných podkladů, popřípadě poskytnutím jiné součinnosti ze strany Objednatele, má Dodavatel právo od smlouvy kdykoli odstoupit.

5.3. Kterákoli ze smluvních stran má právo od smlouvy kdykoli odstoupit v případě úpadku, popřípadě hrozícího úpadku druhé smluvní strany či insolvenčního řízení vedeného proti druhé smluvní straně nebo v případě vstupu druhé smluvní strany do likvidace.

5.4. Ukončením smlouvy není ovlivněno právo Dodavatele na uhrazení služeb, které Dodavatel poskytl během trvání smlouvy. Pokud byla smlouva ukončena Objednatelem či z důvodů na straně Objednatele, má Dodavatel právo požadovat rovněž náhradu nákladů vynaložených na poskytnutí nebo přípravu na poskytnutí těchto služeb.

5.5. Ukončením smlouvy není dotčena platnost ustanovení, které s ohledem na jejich povahu mají smluvní strany zavazovat i po skončení smlouvy.

6. REKLAMACE

6.1. V případě vadného poskytnutí služeb z důvodu na straně Dodavatele má Objednatel právo požadovat v rámci reklamačního řízení přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu není Objednatel oprávněn požadovat, pokud byl o této vadě informován již před poskytnutím služby nebo v případě, že Objednatel vadu služby sám způsobil, například tím, že udělil nevhodné pokyny nebo neposkytnul nutnou součinnost.

6.2. Objednatel musí reklamaci uplatnit písemně na adresu sídla Dodavatele nebo kontaktní e-mail Dodavatele (info@seoconsult.cz). Reklamace musí být uplatněna do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel vadu zjistil, nejpozději však do šesti měsíců od poskytnutí služby.

6.3. Záruční doba je poskytována na jednotlivé služby podle zákona aktuálně platných právních předpisů. Dodavatel si vyhrazuje lhůtu 30 dnů pro rozhodnutí o reklamaci.

6.4. V případě výpadku v poskytování služby se za vadu považuje pouze výpadek způsobený Dodavatelem, který trvá déle než 24 hodin.

6.5. Námitky vůči vystaveným fakturám je Objednatel povinen uplatnit do 7 dnů od doručení faktury, a to pouze písemně či e-mailem. Uplynutím této doby zaniká právo Objednatele namítat vady fakturace.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Smluvní strany se zavazují chránit veškeré údaje a informace týkající se druhé smluvní strany, které se dozvědí nebo jsou jim zpřístupněny v rámci vzájemné spolupráce (dále Důvěrné informace). Smluvní strany se zavazují, že nevyužijí tyto důvěrné informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby jiným způsobem než v souvislosti s plněním smlouvy, s výjimkou zpřístupnění důvěrných informací v nezbytném rozsahu při plnění povinnosti ukládané právními předpisy nebo orgány veřejné moci nebo v případě, kdy jsou tyto důvěrné informace v nezbytném rozsahu zpřístupněny právním, daňovým a jiným odborným poradcům nebo subdodavatelům, pokud je to pro plnění smlouvy nebo ochranu zájmů smluvní strany nezbytné.

7.2. Objednatel odpovídá za to, že obsah všech jím dodaných podkladů je v souladu s  právními předpisy a dobrými mravy, i za správnost a úplnost předaných podkladů. V případě porušení těchto podmínek odpovídá Objednatel Dodavateli za veškerou způsobenou škodu a nemajetkovou újmu.

7.3. Objednatel souhlasí s tím, že statistická data, která se týkají jednotlivých prvků jeho internetového marketingu, mohou být Dodavatelem využívána za účelem dalšího anonymního zpracování. Jedná se zejména o data z účtu Google Analytics, PPC platforem a podobně.

7.4. Změnu smlouvy nebo dohodu, která se odchyluje od znění těchto Všeobecných obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mailová zpráva na adresu Dodavatele.

7.5. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Objednatelem a Dodavatelem. V případě, že dojde k rozporu mezi obsahem smlouvy, popřípadě potvrzené objednávky a těmito Obchodními podmínkami, má vždy přednost smlouva nebo potvrzená objednávka.

7.6. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí právem České republiky.

7.7. Dodavatel má právo tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit. Tuto změnu je povinen oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů před dnem její účinnosti. Objednatel má právo v takovém případě smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dní. Výpověď musí být doručena Dodavateli nejpozději v den předcházející dni účinnosti změny. Až do uplynutí výpovědní lhůty se použijí tyto Obchodní podmínky v původním znění.

7.8. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 10. 8. 2022 a nahrazují předchozí Všeobecné smluvní podmínky.

 

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp