Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je Digiadvert s.r.o. IČ 06696775 se sídlem Rostislavovo náměstí 3043/14, Královo Pole, Brno, 612 00 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Digiadvert s.r.o., Rostislavovo náměstí 3043/14, Královo Pole, Brno, 612 00
  email: info@ppcprofits.cz
  telefon:[1]  +420 775 646 333
 3. Správce je právnickou osobou, která provozuje web www.seoconsult.cz za účelem poskytování služeb digitálního marketingu. V souvislosti s výše uvedenými službami dochází ke zpracovávání osobních údajů v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou služeb Správce, respektive v rámci jednání o uzavření smlouvy se Správcem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou.
 4. Osobními údaji se rozumí jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo, či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyziologické, fyzické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, a/nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Účel a zákonný důvod pro zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
  • oprávněný zájem správce na poskytování marketingových služeb (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  • Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování marketingových služeb (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, pokud nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší zakázky, poskytnutí služby a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné plnění objednávky, například jméno a adresa nebo kontaktní údaje. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.
  • zasílání obchodních sdělení a provádění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby stanovené pro uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na dodání služeb a realizaci plateb na základě smlouvy
  • podílející se na zajištění provozu služeb
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 

 1. Na základě podmínek, které stanovuje GDPR, máte:
 • právo přistupovat ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR.
 • právo na opravu Vašich osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR.
 • právo na smazání Vašich osobních údajů podle čl. 17 GDPR.
 • právo vznášet námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 GDPR.
 • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů podle čl. 20 GDPR.
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, a to buď písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce, uvedený v čl. I bod 2 těchto podmínek.
 1. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že máte podezření na porušení Vašeho práva na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh a bezpečná přístupová hesla.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je přijímáte v celém rozsahu.

2. S těmito podmínkami vyjadřujete souhlas zaškrtnutím políčka pro souhlas v internetovém formuláři. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste si přečetl /a tyto podmínky ochrany osobních údajů, jste s nimi srozuměn a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky kdykoli změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů bude zveřejněna na internetových stránkách Správce, případně Vám nová verze těchto podmínek bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou jste poskytl/a správci.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10. 8. 2022.

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp