UX design
Zjistěte, jak analyzovat UX design vašeho webu a využít získaných poznatků k jeho optimalizaci.

Pokud na vašem webu pracuje společně více týmů, je občas náročné udržet dokonalou konzistenci designu a použitelnosti. Pravidelné audity designu UX proto umožňují designérům vyhodnotit dosavadní provedenou práci a odhalit problémy s kontinuitou, konzistencí, přístupností a použitelností. Dokonalé UX nemá vliv pouze na uživatelskou zkušenost, ale zlepší také konverzní poměr vašeho webu.

Co je to vlastně UX audit?

Audit UX  je proces zajištění kvality, který přezkoumává stávající digitální produkt, aby se zajistilo, že skutečně splňuje obchodní požadavky, požadavky na skvělou uživatelskou zkušenost a přístupnost.

Audit designu umožňuje návrhářům UX identifikovat problémy uživatelů a obchodní příležitosti s využitím cenných reálných dat. Testování během procesu návrhu je velice důležité, protože se tak můžete vyhnout chybám, jejichž opravování v ostrém provozu by mohlo být mnohem náročnější.

Auditor během auditu UX měří, testuje a analyzuje následující údaje:

 • Nefunkční odkazy
 • Nesrovnalosti v designu – písmo, barvy, vzory atd.
 • Nesrovnalosti v rozvržení a hierarchii
 • Neaktuální obsah
 • Úzká hrdla a překážky v cestě zákazníka
 • Použitelnost a přístupnost
 • Heuristika použitelnosti
 • Značka a sdělení
 • Přezkoumání návrhu produktu s ohledem na obchodní a uživatelské cíle
 • Analýza návštěvnosti, zapojení, konverzního poměru, retence zákazníků a prodeje
 • Dodržování právních předpisů (GDPR atd.)

Na konci auditu vytvoří auditoři zprávu s realizovatelnými doporučeními k odstranění případných problémů nebo optimalizaci produktu.

Kdy provést audit UX designu?

Týmy obvykle provádějí audit UX jako součást procesu zajištění kvality vždy, když vydávají významnou aktualizaci produktu nebo redesign produktu. Organizace mohou také naplánovat pravidelné audity UX, aby zajistily, že produkt splňuje obchodní a uživatelské cíle.

Kdo provádí audit UX?

Kdo provádí audit UX, závisí na velikosti společnosti a dostupných zdrojích. Mnoho malých společností a začínajících firem bude pravděpodobně využívat k provádění auditu UX interní designérské týmy.

Aby získaly objektivní, nezaujatý audit UX, využívají některé organizace externí auditory, kteří vyhodnotí jejich produkty a dodají výslednou zprávu. Velké společnosti mohou využívat také specializované agentury pro design UX, které mohou být drahé, ale vytváří důkladné audity se smysluplnou zpětnou vazbou a poznatky. Menší firmy a startupy mohou zvážit najmutí externisty, aby získaly podobné výsledky.

Jak se na audit UX připravit

Audit UX vyžaduje několik kritérií pro hodnocení digitálního produktu. Bez těchto měřítek nemají auditoři možnost zjistit, zda produkt plní své KPI, cíle a úkoly.

Pokud vaše společnost zatím nemá definovanou strategii UX, pravděpodobně byste měli začít s jejím definováním ještě před provedením UX auditu. K přípravě na UX audit budete potřebovat:

 • Uživatelské persony
 • Jasně definované obchodní cíle
 • Data o produktu a analytické údaje
 • Výsledky předchozího UX auditu (pokud máte)
 • Podmínky auditu a výstupů

Uživatelské persony

Identifikace vašich zákazníků a jejich person před provedením auditu UX pomůže určit, zda vaši současní uživatelé odpovídají vašim cílovým uživatelům z předchozího průzkumu uživatelů a trhu.

Předpokládejme, že UX audit odhalí změnu demografických údajů potenciálních zákazníků. V takovém případě budou možná návrháři UX muset analyzovat design, aby zjistili, zda produkt adekvátně vyhovuje této nové skupině.

Jasně definované obchodní cíle

Dalším zásadním faktorem, který musí auditoři při přípravě na audit UX znát, je pochopení obchodních cílů společnosti. Auditoři budou muset posoudit, zda produkt splňuje obchodní očekávání společnosti a dopad designu, ať už negativní, nebo pozitivní.

Údaje o produktu a analytika

Auditoři musí shromáždit relevantní produktové analýzy a informace, jako jsou heatmapy, sledování kliknutí a další údaje o interakcích. Tato data mohou firmy získávat například prostřednictvím služeb Google Analytics, Hotjar či CrazyEgg.

Tyto údaje jsou klíčové pro pochopení toho, jak se uživatelé v rámci webu pohybují, a zda je třeba, aby návrháři zvážili změny, které by tomuto chování lépe odpovídaly.

Analytika může auditorům poskytnout také údaje o konverzích a příjmech pro měření metrik úspěšnosti produktu a klíčových ukazatelů výkonnosti.

Předchozí výsledky a změny UX auditu

Auditoři mohou využít zprávy z předchozích UX auditů, pokud nějaké byly udělány, a zkontrolovat, zda stále existují stejné problémy. Pokud po posledním UX auditu došlo k nějakým změnám v designu, mohou auditoři zjistit, zda změny problém vyřešily a ovlivnily uživatelskou zkušenost.

Omezení auditu, výstupy, termín a zainteresované strany

Nakonec se musí auditoři seznámit s omezeními a podmínkami auditu, jako jsou zdroje, výstupy, termíny a zainteresované strany pro podávání zpráv. Tyto informace jsou stejně důležité jako samotný audit, protože určí, jakým způsobem auditoři provedou přezkum, aby splnili očekávání.

Provedení auditu designu UX

Jakmile dokončíte přípravu, je čas provést audit designu UX. Auditoři budou zkoumat čtyři klíčové prvky digitálního produktu, mezi které patří např.:

 • heuristiky použitelnosti
 • zkušenosti uživatelů
 • hodnocení systému návrhu
 • přístupnost

Heuristiky použitelnosti

Deset obecných zásad pro design interakcí, tak jak je definoval Jakob Nielsen, tvoří základ mnoha UX auditů. Jakob Nielsen je dánský UX konzultant, který se zabývá výzkumem interakcí mezi člověkem a počítačem. Je spoluzakladatelem skupiny Nielsen Norman Group a v roce 1998 byl redakcí The New York Times prohlášen jako guru použitelnosti webových stránek. Nielsenův seznam deseti heuristik, který byl vytvořen na počátku 90. let, představuje spíše obecné "pravidlo" než konkrétní pokyny pro použitelnost, kterými se auditoři musí řídit.

1.            Viditelnost stavu systému – ujistěte se, že uživatelé znají aktuální stav systému, aby pochopili dopad svých interakcí a dalších kroků.

2.            Shoda mezi systémem a reálným světem – návrhy musí mluvit jazykem uživatelů pomocí známých slov, frází a pojmů. Produkty musí působit logicky a intuitivně, aby uživatelé mohli bez námahy dosáhnout úkolů a cílů.

3.            Uživatelská kontrola a svoboda – návrhy by měly uživatelům poskytovat úplnou kontrolu nad tím, aby si mohli rozmyslet, ukončit nebo znovu provést úkoly a toky. Například poskytnutí tlačítka "zpět" během uživatelských toků, nebo způsob aktualizace/odstranění položek nákupního košíku.

4.            Konzistence a standardy – nekonzistence designu může zvýšit kognitivní zátěž uživatelů, což má za následek špatnou zkušenost s produktem. Minimalizujte to, co se uživatelé musí naučit, aby mohli váš produkt používat, dodržováním oborových standardů a zachováním konzistence designu.

5.            Prevence chyb – návrháři musí udělat vše, co je v jejich silách, aby předešli nebo eliminovali stavy náchylné k chybám.

6.            Rozpoznávání namísto zapamatování – uživatelé by si neměli muset pamatovat, co tlačítka, akce a prvky dělají. Uživatelská rozhraní musí podporovat rozpoznávání (explicitní popisky a pokyny), aby se snížila kognitivní zátěž uživatelů.

7.            Flexibilita a efektivita použití – digitální produkt by měl uživatelům poskytovat flexibilitu, aby si mohli přizpůsobit preferovaný pracovní postup. Například umožnit uživatelům vytvořit snadno vyhledatelné "oblíbené" odkazy na jejich nejpoužívanější funkce.

8.            Estetický a minimalistický design – vyhněte se nadbytečnému obsahu a prvkům uživatelského rozhraní, které neslouží uživatelům. Minimalistické rozvržení obrazovky pomůže uživatelům najít to, co potřebují, s minimálním úsilím.

9.            Pomozte uživatelům rozpoznat, diagnostikovat a opravit chyby – chybová hlášení by měla uživatele vést pomocí jednoduchých kroků k vyřešení problému. Vyhněte se nesmyslným chybovým kódům a místo toho uveďte odkazy na dokumentaci k produktu nebo zákaznickou podporu.

10.          Nápověda a dokumentace – dokumentace produktu musí uživatelům pomoci pochopit funkce produktu a dokončit požadované úkoly.

Při auditu těchto deseti heuristik použitelnosti budou možná auditoři muset vyhodnotit kombinaci uživatelského testování a analýzy produktu.

Zkušenosti uživatelů

Vzhledem k tomu, že návrh UX se řídí přístupem zaměřeným na člověka, je audit uživatelské zkušenosti vašeho produktu pravděpodobně jeho nejkritičtější částí.

Auditoři budou zkoumat analytické údaje a údaje o interakci, aby zjistili dopad návrhu na uživatelské toky, navigaci a celkový uživatelský zážitek. Pokud v analytických datech něco nesedí, auditoři mohou provést nebo doporučit testování použitelnosti, aby problém plně pochopili.

Hodnocení systému návrhu

Systém designu společnosti je zásadní pro zachování kontinuity a konzistence. Auditoři musí prozkoumat systém návrhu produktu, aby zajistili, že součásti uživatelského rozhraní a návrhové vzory splňují cíle uživatelské zkušenosti a pokyny pro budování značky.

Přístupnost

Přístupnost je zásadním faktorem pro zajištění toho, aby byl produkt inkluzivní pro všechny uživatele. Auditoři musí zvážit, zda barevná paleta, písma a komponenty správně funguje i u uživatelů se zrakovým postižením. Mohou se také podívat na to, zda produkt umožňuje uživatelům přepínat mezi světlými/tmavými režimy, aby vyhověl uživatelům s citlivým zrakem.

5 tipů pro provedení úspěšného UX auditu

1.            Vše zaznamenávejte: pořizujte si poznámky, snímky obrazovky a uvádějte odkazy na každý označený problém. Tyto záznamy zajistí, že na nic nezapomenete, a poskytnou zúčastněným stranám důkladnou a použitelnou zpětnou vazbu.

2.            Veškeré informace pečlivě organizujte: v závislosti na rozsahu produktu budete pravděpodobně shromažďovat velké množství údajů, včetně poznámek, obrázků, metrik atd. K uspořádání použijte tabulku a k ukládání odpovídajících prostředků, například snímků obrazovky, používejte cloudové úložiště.

3.            Akční doporučení: umožněte zúčastněným stranám přijmout opatření, která mohou vést k odstranění zjištěných problémů. Tato opatření musí odpovídat skutečným poznatkům, nikoli dohadům nebo předpokladům.

4.            Buďte přesní: při podávání zpráv sdělte zúčastněným stranám konkrétní problém, kde ho najdou, a jak postupovat při jeho nápravě.

5.            Stanovte priority: informujte zúčastněné strany o důležitosti problémů, které jste identifikovali – například nízká, střední a vysoká. Klasifikujte je na základě závažnosti problému a jeho dopadu na uživatelskou zkušenost.

Shrnutí

Pravidelné audity designu jsou zásadní pro určení toho, jak jsou produkty v souladu s uživatelskou zkušeností a obchodními cíli vaší firmy. Pokud provádíte první UX audit, musíte mít určenu jasnou UX strategii, aby měli auditoři k dispozici měřítka, cíle a klíčové ukazatele výkonnosti, podle kterých se budou řídit. Deset heuristik použitelnosti Jakoba Nielsena poskytuje auditorům fantastický základ pro testování komponent a funkcí produktu. Auditoři by měli používat tyto heuristiky použitelnosti, aby se na produkt dívali objektivně a kladli si otázky z pohledu uživatele.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp